Optimalizace výroby autokoberců TPE ve společnosti ZPV ROŽNOV, s.r.o.

21.8.2017

Předmětem studie byla optimalizace procesu výroby TPE autokoberců. Studie ověřila kapacitu a průchodnost výroby včetně bilance skladových zásob se zohledněním budoucího vývoje nárůstu produkce. Součástí byl rovněž koncepční návrh layoutu nové lisovny TPE.

Přínos:

Na základě výsledků simulačních scénářů pomocí simulačního modelu byly identifikovány meze stávajících výrobních kapacit. Pro splnění budoucích výrobních výkonů byly potvrzeny a upřesněny nutné investiční záměry, které bude nutno realizovat.

 

Základní cíle studie byly: 

1. Layout výrobních prostor nové lisovny - rozmístění technologie a zboží

2. Výrobní kapacita a průchodnost - oveření výrobních kapacit, především počtu nových lisů, a logistických toků s výhledem na navýšení výroby v budoucím období

3. Kapacita skladování - ověření skladovacích kapacit materiálu i hotových výrobků s výhledem na navýšení výroby v budoucím období

 

Studie byla zpracována na základě analýzy současného stavu výrobního procesu, datové základny a s ohledem na prostor nové lisovny a na pořizovanou novou výrobní technologii - lisy. Návrhy řešení byly sestaveny variantně dle organizace hmotných toků a rozmístění technologií.

Vybrané varianty byly ve spolupráci s kolegy ze společnosti Dynamic Future prověřeny metodou dynamické simulace v prostředí Witness a porovnány se současným stavem procesu. Navržené varianty zohledňovaly předpokládaný nárůst produkce v objemech a nových položkách. Studie byla obsahově rozdělena do několika fází, kdy každá z nich byla zakončena společným wokrshopem. Cílem bylo zajistit dostatečnou informovanost o průběhu výsledcích studie.

Vstupní parametry pro simulační scénáře:

  • plánovaný objem výroby (sortiment)
  • disponibilní technologické uzly (lisy a balící pracoviště)
  • směnnost
  • parametrizace plánovacího algoritmu

Výstupní paramatery ze simulačních scénářů:

  • čas konce výroby na lisech
  • denní monitoring alokované skladové plochy
  • směnová bilance časového vytížení tg. uzlů

Výstupy ze studie naplnily definované cíle:

1. bylo navrženo optimální rozmístění výrobní technologie a zboží

2. ověřili jsme výrobní kapacitu a průchodnost pro různé budoucí objemy výroby na následující 2 roky. Pomocí dynamické simulace jsme navrhli rozšíření výrobní technologie o počet dalších lisů pro jednotlivé varinaty.

3. ověřili jsme pro jednotlivé varianty skladovací kapacity jak ve skladu hotových výrobků, tak ve skladu materiálu.

 

Celý projekt trval cca 16 týdnů.

Na přiložených obrázcích jsou zobrazeny některé výstupy ze simulačního modelu.