Naše nabídka

 

Zdravotnictví
 
Průmysl
 

 

Ve zdravotnictví realizujeme následující projekty:

Všem logistickým projektům předchází provedení logistického auditu, nebo alespoň zkráceného logistického scanu. Logistický audit je prováděn dle metodiky komory logistických auditorů a obsahuje detailní grafický a slovní popis dílčích procesů (procesní model) na odděleních, centrálních skladech, útvarech nákupu, případně dalších organizačních útvarů, které se podílejí na auditovaných procesech. Audit rovněž zahrnuje analýzu informační podpory auditovaných procesů a kalkulaci logistických nákladů.

Projekty optimalizace logistických procesů pak navazují na provedený audit. Obsahují optimalizovaný procesní model a komplexní návrh řešení auditované oblasti. Projekty dále zahrnují odhad ekonomické efektivity provedené optimalizace a detailní harmonogram kroků vedoucích k realizaci projektů.

 

V průmyslu realizujeme následující projekty:

 • Optimalizace procesu expedování a skladování zboží - implementace WMS

 • Optimalizace dopravy zboží a svozu materiálu

 • Optimalizace procesu nákupu materiálu

 • Kapacitní plánování výroby

 • Predikce poptávky a plánování prodeje

 • Kalkulační systém v masném průmyslu

 • Optimalizace controllingu

K optimalizaci procesů využíváme ve spolupráci se společností DYNAMIC FUTURE s.r.o. tam, kde to má smysl, Dynamickou simulaci. Dynamická simulace jako prediktivní metoda pomáhá snižovat rizika realizace změn tím, že umožňuje modelovat pracovní prostředí a simulovat důsledky různých rozhodnutí. Pomocí sestaveného modelu testujeme alternativní chování sledovaného objektu v různých podmínkách a cíleně, na základě stanovených měřítek výkonnosti, směřujeme k optimalizaci jeho funkce. Takovým modelovaným objektem či procesem může být například sklad, výrobní linka, dopravní obslužnost areálu či území, skladování a minupulace, tok informací, atd.

Dynamická simulace přinesla celé řadě firem všech různých velikostí a zaměření efekty v podobě:

 • zvýšení využití kapacit
 • zvýšení průtoku a zrychlení průběžné doby výroby
 • snížení zásob a rozpracované výroby
 • optimálního nastavení počtu zařízení, prostředků a pracovníků obsluhy
 • zvýšení konkurenceschopnosti
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 
 

 

Řízení projektů implementace IS

Nabízíme dlouholeté zkušenosti z řízení projektů implementace informačních systémů. V těchto projektech jsme spojujícím článkem mezi dodavatelem IS a zákazníkem. Přítomnost zkušeného a odborně zdatného specialisty oboru zajistí úspěšnou a rychlou implementaci daného systému a maximální využití funkcionality daného systému. Nabízíme také odbornou asistenci při vedení výběrového řízení na dodávku produktů a služeb ICT.